Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2016

17:43
1664 71d5
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:43
5191 f8b5
kasiula
17:43
Wszystko staje się trudne, kiedy się chce posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc, staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson "Kometa nad Doliną Muminków"
Reposted fromtillbaka tillbaka viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:43
3981 3e41
Reposted fromIriss Iriss viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
Reposted frombluuu bluuu viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
kasiula
17:42
6781 87c5
Reposted frommartynkowa martynkowa viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
0094 0a4f
Reposted frommartynkowa martynkowa viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
4916 8e47
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
kasiula
17:42
8040 d244 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
Reposted fromtfu tfu viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:42
kasiula
17:42
4911 5380
kasiula
17:42
3051 ddac 500
Reposted fromlove-autumn love-autumn viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:41
kasiula
17:41
7173 08c6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:41
3049 d24b 500
Reposted fromlove-autumn love-autumn viailovegreen ilovegreen
kasiula
17:41
kasiula
17:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl